SKSG en school

Samen op weg naar een integraal kindcentrum

Sinds 1 maart 2018 geeft de directeur van de Dom Helder Camaraschool ook leiding aan de SKSG-locaties Kameleon en De Wierde. We willen vanuit een gezamenlijke visie gericht op opvang en onderwijs een doorgaande lijn creëren voor kinderen van 2 t/m 12 jaar. We staan voor het motto “Samen waar kan, apart van elkaar waar nodig’. In het schooljaar 2018 – 2019 zullen we de gezamenlijke visie uitwerken en we horen uw gedachten ook graag! Daarom zal tijdens twee ouderavonden gericht op het traject ‘Ouderbetrokkenheid’ de bouwsteen ‘Kindvisie’ uitgewerkt worden. We stellen uw komst op prijs.

Een nieuw gebouw: ‘Knikdak’

Momenteel wordt gewerkt aan de uitwerking van plannen om op het grasveld achter de school een nieuw gebouw te bouwen. Dit gebouw heeft de werknaam ‘Knikdak’ gekregen. In Knikdak zullen vier volwaardige groepsruimten, een centrale keuken en een grote hal komen die te gebruiken zijn door de SKSG en/of door de school. We hopen in januari 2020 gebruik te kunnen gaan maken van het nieuwe gebouw. Het schoolplein zal vernieuwd worden om aan te kunnen sluiten bij het nieuwe gebouw. Zo ontstaat aan de Onnemaheerd een plaats waar opvang en onderwijs geboden kan worden aan kinderen van 2 t/m 12 jaar.

Voorschoolse en naschoolse opvang

Vanaf 7.00 uur is voorschoolse opvang mogelijk in ons eigen schoolgebouw. Na schooltijd is naschoolse opvang mogelijk in ons schoolgebouw en in Trefpunt. De SKSG-locatie die zich in ons schoolgebouw bevindt, heet SKSG De Kameleon. Deze locatie verzorgt voor- en naschoolse opvang voor kinderen van 4 t/m 7 jaar. De SKSG-locatie die zich in Trefpunt bevindt, heet SKSG De Wierde. Deze locatie verzorgt naschoolse opvang voor kinderen van 8 jaar en ouder.

Ook kunt u bij De Kameleon terecht voor opvang op vrijdagochtend. De kinderen uit de instroomgroep en groep 1 zijn op vrijdagochtend vrij en de SKSG biedt de mogelijkheid om uw kind op te vangen gedurende de ochtend of de hele dag.

Meer informatie over de voor- en naschoolse opvang leest u op www.sksg.nl of bel 050 – 317 13 90. U kunt uiteraard ook even langslopen bij De Kameleon, De Wierde of Joyce Mollema.

Peuterspeelzaal

In ons schoolgebouw is een peuterspeelzaal actief onder de vlag van de SKSG. Iedere ochtend is de peuterspeelzaal in bedrijf. We zien dat vrijwel alle kinderen vanuit de peuterspeelzaal doorstromen naar onze school en bevelen de peuterspeelzaal van harte bij u aan. Voor meer informatie over de peuterspeelzaal kunt u contact opnemen met de SKSG, langslopen bij de peuterspeelzaal of contact opnemen met Joyce Mollema.

Peuterdoorstroomgroep

Sinds twee jaar hebben we een peuterdoorstroomgroep. De groep bestaat uit peuters die bij ons op school zijn aangemeld als toekomstige leerling en naar SKSG locatie De Rode Pimpernel of locatie Kameleon gaan. De peuters van De Rode Pimpernel komen op dinsdagochtend naar onze school toe. Ze krijgen lesaanbod van een kleuterleerkracht van onze school en een pedagogisch medewerker van de SKSG. Zo zorgen we dat de overgang van de peuterfase naar de kleuterfase soepeler verloopt.

Daarnaast is de peuterdoorstroomgroep op woensdagochtend actief. Op deze ochtend komen de oudste kinderen van de peuterspeelzaal (SKSG locatie Kameleon) om samen met een pedagogisch medewerker van de SKSG en een kleuterleerkracht van onze school spel- en lesaanbod te krijgen gericht op de doorgaande lijn richting de kleutergroep.

Combinatiefunctionarissen

Vier pedagogisch medewerkers van de SKSG werken op bepaalde momenten in de week bij ons op school als onderwijsassistent. We noemen dit ‘combinatiefunctionarissen’ omdat deze medewerkers zowel bij de SKSG als op onze school werken. De combinatiefunctionarissen verrichten ondersteunend werk gericht op een klas, een groepje kinderen of een individueel kind. Wat we als groot voordeel van deze samenwerking zien, is dat kinderen de hele dag dezelfde gezichten zien: ’s ochtends bij de voorschoolse opvang, onder schooltijd en ’s middags na schooltijd zien kinderen dezelfde medewerkers. We merken dat dit voor kinderen heel fijn werkt.