Ouders en school

We hechten grote waarde aan goede contacten met ouders. We hebben op verschillende manieren contact met ouders en betrekken ouders bij ons onderwijs.

Nieuwsbrief

Eens per twee weken ontvangt iedere ouder een nieuwsbrief via Social Schools. Deze nieuwsbrief is ook op de schoolwebsite onder het tabblad “Ouders en school – Nieuwsbrieven” na te lezen.

Schoolkalender

Aan het begin van het schooljaar krijgt ieder gezin een schoolkalender. Op de kalender staan de belangrijkste data die u als ouder moet weten. We verwachten dat u op deze manier vroegtijdig geïnformeerd bent over de vakanties, margedagen en belangrijke (schoolbrede of groepsspecifieke) activiteiten. Data die gaandeweg het schooljaar bekend worden of wijzigen, vermelden we in de nieuwsbrief zodat u deze zelf op uw kalender kunt schrijven. Als u een extra kalender wilt, kunt u deze tegen betaling van €2,50 afhalen bij Gonda Brinker, administratief medewerker.

In gesprek met een leerkracht of andere medewerker

Iedere ochtend mag het kind in de klas gebracht worden door zijn ouders. Tussen 8.15 uur en 8.25 uur bent u van harte welkom in de klas. De ochtend is geen geschikt moment om uitgebreid met de leerkracht in gesprek te gaan. De leerkracht wil bij binnenkomst graag oog en oor hebben voor alle kinderen en ouders. Als u iets wilt bespreken, maakt u dan een afspraak met de leerkracht om op een tijdstip na schooltijd met elkaar in gesprek te gaan.

We organiseren een aantal momenten in het schooljaar waarop ouders en leerkrachten met elkaar in gesprek gaan over de ontwikkeling van het kind. Aan het begin van het schooljaar worden alle ouders uitgenodigd voor een omgekeerd oudergesprek. Deze gesprekken vinden na schooltijd plaats (niet op avonden). Ouders kunnen via Social Schools een tijdstip kiezen dat het beste bij hen past. Ouders krijgen voorafgaand aan het gesprek een ‘praatformulier’ met vragen. Deze vragen kunnen ze thuis met hun kind beantwoorden en op het formulier noteren en vervolgens meenemen naar het gesprek. De ouders vertellen aan de leerkracht over hun kind zodat de leerkracht een indruk van hey kind krijgt vanuit de bril van de ouders. Waar nodig worden wederzijdse verwachtingen uitgesproken en afspraken gemaakt om een goed schooljaar met elkaar te hebben.

Daarnaast organiseren we twee keer per schooljaar een regulier 10-minutengesprek. De gesprekken vinden na schooltijd en ’s avonds plaats. Ouders kunnen via Social Schools een tijdstip kiezen dat het beste bij hen past. Tijdens het 10-minutengesprek vertelt de leerkracht hoe het kind zich ontwikkelt en er is ruimte voor vragen van ouders. Als u met een andere medewerker dan de leerkracht van uw kind wilt spreken, kunt u deze persoon via Social Schools bereiken of even langslopen.

Kijkje in de klas

Twee keer per schooljaar organiseren we het ‘Kijkje in de klas’. Ouders zijn op vaste momenten die aangekondigd worden in de jaarkalender van harte welkom om een kijkje te nemen in de groep van hun kind(eren). Op deze manier hopen we dat u een beeld krijgt van de manier waarop uw kind les krijgt en kunt u uw kind in die lessituatie zien.

Ouderwerkgroepen

Op school zijn ouders in allerlei werkgroepen actief. Door die betrokkenheid wordt de school beter, leuker en completer. Hieronder leest u een overzicht van de verschillende groepen en daarbij in het kort een samenvatting van hun activiteiten. Bent u geïnteresseerd in de werkzaamheden van één van deze werkgroepen en wilt u actief betrokken zijn, dan kunt u dit aangeven op het formulier dat u aan het begin van het schooljaar ontvangt of melden bij degene die contactpersoon is.

DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD  is een groep van een drietal gekozen ouders en even zoveel leerkrachten die het team, de schoolleiding en de werkgever adviseren ten aanzien van het schoolbeleid. Ouders kunnen zich voor een MR functie verkiesbaar stellen. Bij een vacature volgen verkiezingen. De MR van de Dom Helder Camaraschool wordt gevormd door de volgende ouders: Lianne Bleker (voorzitter), Nicole Kort en Anne-Vera Kamminga. Maaike van der Kaap, Marieke Stockmann en Jan Okken zijn vertegenwoordigers namens het schoolteam.

DE ACTIVITEITENGROEP is een groep enthousiaste ouders die onder leiding van twee teamleden een aantal activiteiten organiseert. De groep organiseert de catering tijdens de kijkochtenden / ouderbijeenkomsten, het Sinterklaasfeest, de Paaslunch en de catering tijdens de sportdagen. Voorzitter van de werkgroep is Lindy Stol.

DE WERKGROEP MUZIEK organiseert in samenwerking met de vakleerkracht muziek allerlei muzikale activiteiten. Hoogtepunt is de jaarlijkse muziekmiddag op de laatste schooldag; een muziekfestival waarbij de (bovenbouw)groepen hun muzikale kunsten vertonen en begeleid worden door de ouder- en/of leerkrachtband. Joop Supit is contactpersoon voor deze werkgroep.

HET LUIZENOPSPORINGSTEAM controleert iedere woensdag na een vakantie de leerlingen op hoofdluis. Door hun inbreng kunnen problemen vaak voorkomen of opgelost worden. Dat is een kopzorg minder voor de school. Het team bestaat volledig uit ouders. U kunt zich aanmelden bij Joyce Mollema of op een woensdag na een vakantie binnenlopen in de personeelskamer. Daar verzamelt het LOT zich.